Akustik

Akustik är läran om hur ljudet beter sig i olika rum och lokaler. "Läran om ljudet som vågrörelse", enligt Norsteds ordbok.

Akustik - en ljudvåg
En ljudvåg.

Vad är då ljud? Ljud uppstår när luften kommer i svängning. Förtätningar och förtunningar i luften bildar ljudvågor.

En svängning per sekund ger frekvensen 1 Hertz (Hz)
En svängning per sekund ger frekvensen 1 Hertz (Hz).

Frekvensen är antalet svängningar per sekund. Frekvensen mäts i Hertz (Hz). 1 Hz = 1 svängning per sekund. 1 000 Hz = 1 kilohertz (kHz).

Långsamma svängningar ger låga toner och snabba svängningar ger höga toner. Människan kan inte uppfatta ljud under cirka 20 Hz. Övre gränsen för vår hörsel är cirka 20 kHz (20 000 Hz).

Ljud under 20 hertz kallas för infraljud. Ljud över 20 kilohertz kallas för ultraljud.

Det hörbara frekvensområdet brukar delas upp i tre delar: bas-, mellan- och diskantregister.
Basregistret: 20 -200 hertz
Mellanregistret: 200 - 5 000 hertz
Diskantregistret: 5 000 - 20 000 hertz

Som en indikation på var instrumenten befinner sig i frekvens kan vi ta pianot som exempel. Pianots lägsta ton är 27,5 hertz och den högsta cirka 4 200 hertz.

Diskantregistret innehåller i princip inga grundtoner från något instrument, bara övertoner. Övertoner är toner som klingar tillsammans och samtidigt med instrumentets grundton. Grundtonen uppfattas som tonhöjd men det är övertonerna som ger instrumentet dess klang och karaktär.

Basregistret kan verka litet (180 hertz) och diskatregistret enormt (15 000 hertz) men räknat i tonomfång är det faktiskt tvärtom, basregistret är störst. Det beror på att för varje oktav upp så blir frekvensen dubbelt så hög (och för varje oktav ner blir den frekvensen halverad). Ettstrukna a har frekvensen 440 hertz, tvåstrukna a 880 hertz, trestrukna a 1 760 hertz och så vidare.

Basregistret har därför cirka 3,5 oktaver medan diskantregistret bara har två oktaver. Mellanregistret har cirka 4,5 oktaver. Det hörbara området består totalt av cirka 10 oktaver.

Decibel
Ljudets styrka mäts i  decibel (dB). Det svagaste ljud en människa kan uppfatta är 0 (noll) dB (vid 1000 Hz). Det kallas för hörseltröskeln. Hörseltröskeln är olika vid olika frekvenser. Varje ökning med 10 dB brukar upplevas som "dubbelt så starkt". Smärtgränsen ligger vid 130 dB.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
  • >