Kursplan MusikProduktion 2

Det här är Skolverkets kursplan för gymnasiekursen Musikproduktion 2

Kurskod: MUSMUS02

Ämnet Musik, syfte

Kursen musikproduktion 2, som ingår i ämnet musik omfattar punkterna 5 och 7—8, med särskild betoning på punkt 9.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Centralt innehåll i Musikproduktion 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Akustiska och elektriska instrument och deras konstruktion, funktion och egenskaper samt röstens fysiologi.
 • Fördjupad bearbetning av ljud med analog och digital teknik, samt med teknik och metoder för musiksampling.
 • Koppling, synkronisering och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden, både avseende publikljud och scenljud med monitormixning.
 • Fördjupad ljuddesign och teknik vid livemusik, med trådlös ljuddistribution över nätverk.
 • Interaktion mellan musikproduktion och andra medier, till exempel film och tv.
 • Ellära som är relevant för musikproduktion.
 • Felsökning, underhåll och enkel reparation av musikteknisk utrustning.
 • Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra och med ett konstnärligt kvalitativt resultat.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och egenskaper hos några vanliga instrument och ger något exempel på hur rösten fungerar. Eleven hanterar och bearbetar med tillfredsställande resultat såväl analoga som digitala signaler, samplar musik och hanterar teknik för detta.

Eleven kopplar i samråd med handledare ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning, samt utför monitormixning för scenen och gör ett designat ljud till publiken med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver översiktligt och hanterar enkel trådlös ljuddistribution över nätverk med tillfredsställande resultat.

Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion. Eleven utför enkelt underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar uppenbara fel och ger något adekvat förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.

Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver översiktligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger några exempel på hur rösten fungerar och hanteras i musikproduktion. Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala signaler, samplar musik och hanterar teknik för detta.

Eleven väljer lämplig teknik, kopplar efter samråd med handledare ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning, samt utför monitormixning för scenen och gör ett designat ljud till publiken med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver utförligt och hanterar trådlös ljuddistribution över nätverk med gott resultat.

Eleven diskuterar utförligt utifrån exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.

Eleven redogör utförligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion. Eleven utför underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger några adekvata förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.

Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger flera exempel på hur rösten fungerar och hur olika rösttyper skiljer sig åt och hanteras i musikproduktion. Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala signaler, samplar musik och hanterar kvalificerad teknik för detta.

Eleven väljer lämplig teknik, kopplar efter samråd med handledare ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning, samt utför monitormixning för scenen och gör ett designat ljud till publiken med gott resultat. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samt hanterar trådlös ljuddistribution över nätverk med gott resultat. Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån flera exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion. Eleven utför underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger flera adekvakta förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.

Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är gott. Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

>