Kursplan MusikProduktion 1

Det här är Skolverkets kursplan för gymnasiekursen Musikproduktion 1

Kurskod: MUSMUS01

Ämnet Musik, syfte

Kursen musikproduktion 1, som ingår i ämnet musik, omfattar punkterna 8—9 med särskild betoning på punkt 9.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Centralt innehåll i Musikproduktion 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
 • Medier för spridning av musikaliska produktioner.
 • Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden.
 • Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik.
 • Rumsakustik och ljudlära.
 • Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument.
 • Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.
 • Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos något medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven kopplar ihop och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt någon inspelningsteknik, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar enkla slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.

Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar i någon känd musikmiljö.

Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Eleven redogör översiktligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos några medier som vanligen används för att sprida musik. Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare. Eleven beskriver uförligt några inspelningstekniker, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar välgrundade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.

Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt för rumsakustiska förutsättningar i några kända musikmiljöer.

Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven något initiativ som utvecklar resultatet. Eleven uppvisar ett konstnärligt uttryck. Eleven redogör utförligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar och beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos flera medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera inspelningstekniker, väljer och hanterar inspelningsutrustning i fria situationer och drar välgrundade och nyansanserade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet. Dessutom förutser eleven svårigheter och anpassar sig för att utveckla resultatet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt och nyanserat för rumsakustiska förutsättningar i flera kända musikmiljöer.

Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven några initiativ som utvecklar resultatet. Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Eleven redogör utförligt och nyanserat för upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar och beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid musikproduktion.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

>