Betygsmatris Musikproduktion 2

Kunskapsaspekt 2.01

Beskriva konstruktion och egenskaper för vanliga instrument samt hur rösten fungerar.

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och egenskaper hos några vanliga instrument och ger något exempel på hur rösten fungerar.

Betyget C

Eleven beskriver översiktligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger några exempel på hur rösten fungerar och hanteras i musikproduktion.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger flera exempel på hur rösten fungerar och hur olika rösttyper skiljer sig åt och hanteras i musikproduktion.

Kurskod: MUSMUS02
Kunskapskraven i betygsmatrisen nedan är hämtade från Skolverkets kursplan.
Det är kunskapskraven som ska användas vid betygsättningen
. (Ämnets syfte och centrala innehåll ska alltså inte användas för det ändamålet.)

Kunskapsaspekter
Betyget E
Betyget C
Betyget A
2.01Beskriva konstruktion och egenskaper för vanliga instrument samt hur rösten fungerar.Eleven beskriver översiktligt konstruktion och egenskaper hos några vanliga instrument och ger något exempel på hur rösten fungerar.Eleven beskriver översiktligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger några exempel på hur rösten fungerar och hanteras i musikproduktion.Eleven beskriver utförligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger flera exempel på hur rösten fungerar och hur olika rösttyper skiljer sig åt och hanteras i musikproduktion.
2.02Bearbetning samt hantering av analoga och digitala ljudsignaler. Sampling.Eleven hanterar och bearbetar med tillfredsställande resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar teknik för detta.Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar teknik för detta.Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar kvalificerad teknik för detta.
2.03Bearbeta midisignaler.Eleven gör enkla bearbetningar av midisignaler.Eleven gör bearbetningar av midisignaler.Eleven gör avancerade bearbetningar av midisignaler.
2.04Utföra ljuddesign.Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta och nya situationer med tillfredsställande resultat.Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta och nya situationer med gott resultat. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig teknik.
2.05Koppla, synkronisera och styra ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande.I samråd med handledare och med visst handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen. Resultatet är tillfredsställande. Efter samråd med handledare och med gott handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen. Resultatet är gott.Efter samråd med handledare och med mycket gott handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen. Resultatet är gott.
2.06Redogöra för den teknik som används vid inspelning och scenframförande.Dessutom redogör eleven översiktligt för den teknik som använts.Dessutom redogör eleven utförligt för den teknik som använts.Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för den teknik som använts. Eleven ger även förslag på hur arbetet kan förbättras.
2.07Använda inspelad musik tillsammans med andra medier.Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån flera exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.
2.08Ellära relaterad till musikproduktion.Eleven redogör översiktligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion. Eleven redogör utförligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion.Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion.
2.09Underhålla, felsöka och reparera musikteknisk utrustning.Dessutom utför eleven enkelt underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar uppenbara fel och ger något adekvat förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.Dessutom utför eleven underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger några adekvata förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.Dessutom utför eleven underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger flera adekvata förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.
2.10aPlanera och genomföra en större musikproduktion i samarbete med andra.Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är gott.
2.10bUppvisa konstnärligt uttryck. Ta initiativ som utvecklar resultatet.Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet.Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet.
2.11Bedömning av den egna förmågan och situationens krav.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.Samma som för betyget E.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Skillnader mellan de olika betygsnivåerna här ovanför har markerats i fetstil.

När det inte finns kunskapskrav för alla betygsnivåer

Notera att för 2.11 finns inget kunskapskrav för betyget C men väl för A.
Det innebär att om eleven når upp till E men inte A så ska den aspekten inte räknas till elevens nackdel om eleven är aktuell för ett D eller B enligt nedan.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

>