Personuppgiftslagen och GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation - ersätter personsuppgiftslagen den 25 maj 2018

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, adress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera de produkter och/eller tjänster du har begärt.

I de allra flesta fall har du själv angett dina uppgifter men vi kan också ha fått dina uppgifter från internet och offentliga register.

Vi har i de allra flesta fall fått dina uppgifter från dig, i samband med beställning eller begäran av produkten/tjänsten. I några fall kan vi ha behövt kompletterat med, eller införskaffat, uppgifter från offentliga register som till exempel folkbokföringen eller Eniro.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, så länge tjänsten varar och/eller så länge du inte aktivt avregistrerar dig från till exempel en e-postlista. Märk att du kan vara registrerad på fler än en produkt, tjänst och/eller e-postlista.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med nedanstående företag/tjänster. Flera av företagen/tjänsterna har sin bas utanför EU. Vi väljer alltid stora, välrenommerade och betrodda företag/tjänster.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud är Hans Nicklasson. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig här.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  • Vi använder Aweber e-posttjänst för våra utskick. AWeber uppfyller kraven på Truste.com.
  • Vid köp via faktura använder vi Ecwid e-handelsplattform, Fortnox bokföringsprogram och Fortnox Finans fakturahantering.
  • Vid köp via kontokort använder vi Stripe och PayPal.
  • Vi kan, vid behov, använda andra säkra externa tjänster för att fullgöra vårt uppdrag till dig som kund.

Uppgifterna lagras i våra och deras databaser (Lagring i databaser kallas strukturerad behandling).

  • Du kan när som helst avregistrera dig från våra e-postutskick och/eller begära att bli borttagen ur vårt kundregister och register i de externa tjänster vi nyttjar för att fullfölja det uppdrag du önskat.
  • Du som är registrerad har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.
  • Du kan själv rätta uppgifter, eller begära rättning av uppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Personuppgiftsansvarig är:
Hans Nicklasson
Kontakta mig

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om personuppgiftslagen.Datainspektionen

Vår leverantör av e-posttjänst, Awebers permissions pledge